Blogia
nostres_drets

Drets de les dones

Tothom té dret a ser valorat i a tenir una sèrie drets que els protegeixin. Nosaltres,les dones també, per aquest motiu te'ls indiquem:

Article I
Les dones tindran dret a votar en totes les eleccions en igualtat de condicions amb els homes, sense discriminació alguna.
Article II
Les dones seran elegibles per a tots els organismes públics *electivos/ establerts per la legislació nacional, en condicions d'igualtat amb els homes, sense discriminació alguna.
Article III
Les dones tindran dret a ocupar càrrecs públics i a exercir totes les funcions públiques establertes per la legislació nacional, en igualtat de condicions amb els homes, sense discriminació alguna.
Article IV
1. La present Convenció quedarà oberta a la signatura de tots els Estats Membres de les Nacions Unides, i de qualsevol altre Estat al com l'Assemblea General hagi dirigit una invitació a aquest efecte.
2. La present Convenció serà ratificada i els instruments de ratificació seran dipositats en la Secretaria General de les Nacions Unides.
Article V
1. La present Convenció quedarà oberta a l'adhesió de tots els Estats que es refereix el paràgraf 1 de l'article IV.
2. L'adhesió s'efectuarà mitjançant el dipòsit d'un instrument d'adhesió en la Secretaria General de les Nacions Unides. Article VI
1. La present Convenció entrarà en vigor noranta dies després de la data que s'hagi dipositat el sisè instrument de ratificació o d'adhesió.
2. Respecte a cadascun dels Estats que ratifiquin la Convenció o que s'adhereixin a ella després del dipòsit del sisè instrument de ratificació o d'adhesió, la Convenció entrarà en vigor noranta dies després de la data del dipòsit del respectiu instrument de ratificació o d'adhesió.
Article VII
En el cas que un Estat formuli una reserva a qualsevol dels articles de la present Convenció en el moment de la signatura, la ratificació o l'adhesió, el Secretari General comunicarà el text de la reserva a tots els Estats que siguin parts en la present Convenció o que puguin arribar a ser-ho. Qualsevol Estat que oposi objeccions a la reserva podrà, dintre d'un termini de noranta dies contat a partir de la data d'aquesta comunicació (o en la data que arribi a ser part en la present Convenció), posar en coneixement del Secretari General que no accepta la reserva. En tal cas, la Convenció no entrarà en vigor entre tal Estat i l'Estat que hagi formulat la reserva.
Article VIII
1. Tot Estat podrà denunciar la present Convenció mitjançant notificació per escrit dirigida al Secretari General de les Nacions Unides. La denúncia tindrà efecte un any després de la data que el Secretari General hi ha rebut la notificació. 2. La vigència de la present Convenció cessarà a partir de la data que es faci efectiva la denúncia que redueixi a menys de sis el nombre dels Estats Parts.
Article IX
Tota controvèrsia entre dos o més Estats Contractants, respecte a la interpretació o a l'aplicació de la present Convenció, que no sigui resolta per negociacions, serà sotmesa a la decisió de la Tall Internacional de justícia a petició de qualsevol de les parts en la controvèrsia, a menys que els Estats Contractants convinguin en altra manera de solucionar-la.
Article X
El Secretari General de les Nacions Unides notificarà a tots els Estats Membres de les Nacions Unides i als Estats no membres que es refereix el paràgraf 1 de l'article IV de la present Convenció:
a) Les signatures i els instruments de ratificació rebuts en virtut de l'article IV;
b) Els instruments d'adhesió rebuts en virtut de l'article V;
c) La data que entri en vigor la present Convenció en virtut de l'article VI;
d) Les comunicacions i notificacions rebudes en virtut d'article VII;
e) Les notificacions de denúncia rebudes en virtut del paràgraf 1 de l'article VIII;
f) L'abrogació resultant del previst en el paràgraf 2 de l'article VIII;
Article XI
1. La present Convenció, els textos xinès de la qual, espanyol, francès, anglès i rus seran igualment autèntics, quedarà dipositada en els arxius de les Nacions Unides.
2. El Secretari General de les Nacions Unides enviarà còpia certificada de la present Convenció a tots els Estats Membres de les Nacions Unides i als Estats no membres que es refereix el paràgraf 1 d'article IV.

0 comentarios